© Support Q GMBH

Ogólne Warunki Handlowe

 1. Zakres obowiązywania

1.1

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej w skrócie „OWH”) obowiązują dla wszystkich – zawieranych również w przyszłości -

umów dostaw i usług, włącznie z umowami o dzieło, zawieranych z Support Q. Porozumienia zawarte uzupełniająco lub odmiennie

do postanowień OWH mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWH, jeżeli zostały zawarte pomiędzy Stronami na piśmie.

1.2

Nawet jeżeli znając odmienne OWH Klienta Support Q dostarcza swoich usług bez zastrzeżeń, to takie odmienne OWH Klienta mają

moc obowiązującą tylko i na tyle, jeżeli i na ile zostaną one potwierdzone na piśmie przez Support Q jako obowiązujące zamiast niniejszych

OWH.

1.3

Każda zmiana niniejszych OWH, dokonana przez Support Q, staje się częścią umowy pomiędzy Support Q i Klientem, jeżeli Klient

zatwierdzi taką zmianę lub nie sprzeciwi się jej na piśmie w przeciągu miesiąca od obwieszczenia zmiany.

 1. Oferta i zawarcie umowy

2.1

Zamówienia udzielane przez Klienta są uważane zawsze za wiążące. Umowa zostaje zawarta dopiero w chwili wpływu u Klienta pisemnego

potwierdzenia zamówienia (również telefaksem lub mailem) przez Support Q odpowiednio do treści tego potwierdzenia lub najpóźniej

z chwilą dostawy zamówionego towaru albo wykonanych dzieł (opisywanych poniżej łącznie także jako „przedmiot usługi”) lub przez

wykonanie uzgodnionej usługi (poniżej nazywanej łącznie także „przedmiotem umowy”) przez Support Q.

2.2

Parametry przedmiotu usługi i umowy są ostatecznie opisane w opisie świadczeń danej umowy indywidualnej pomiędzy Support Q

i Klientem bądź w potwierdzeniu zamówienia. Potwierdzenia ustne, informacje katalogowe, rysunki, ilustracje, wymiary i masy albo inne

parametry są wiążące wyłącznie wtedy, gdy zostaną uzgodnione wyraźnie na piśmie. To samo dotyczy właściwości, których można

oczekiwać w oparciu o publiczne stwierdzenia ze strony Support Q

 lub jej pomocników, zwłaszcza w materiałach reklamowych lub przy

znakowaniu towarów. Zastrzega się możliwość wprowadzania nieuciążliwych dla Klienta zmian technicznych i wzorniczych w stosunku

do informacji w prospektach, katalogach i dokumentach oraz zmian modelu, konstrukcji i materiałów w ramach postępu technicznego

i dalszego rozwoju, bez możliwości wysuwania z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Support Q.

2.3

O ile przedmiotem umowy pomiędzy Support Q i Klientem są usługi doradztwa lub inne usługi, to zostaną one wykonane przez Support Q

w formie umowy o dzieło lub umowy dostawy, jeżeli zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie. W pozostałym zakresie Support Q nie

odpowiada za wystąpienie określonych skutków doradztwa lub innych sukcesów. Usługi wykonywane przez Support Q w poszczególnych

przypadkach wynikają z treści, ustalonych w potwierdzeniu zamówienia.

2.4

Jeżeli obowiązujące przepisy prawne nie stanowią inaczej, Support Q nie przejmuje żadnej gwarancji w rozumieniu prawnym za

występowanie określonych właściwości przedmiotu usługi lub umowy, o ile w konkretnym przypadku nie zostało to wyraźnie uwzględnione

na piśmie.

 1. Warunki dostawy i świadczeń

3.1

Termin dostawy lub wykonania usługi zostaje uzgodniony na piśmie w oparciu o przewidywaną wydajność ze strony Support Q i jest

rozumiany jako płynny, niezobowiązujący i zależny od terminowego otrzymania niezbędnych dostaw przez Support Q oraz od ewentualnego

wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności lub przeszkód, niezależnie od tego, czy wystąpią one w Support Q lub w przedsiębiorstwie, od

którego Support Q częściowo lub w całości otrzymuje towary albo usługi. Te okoliczności i przeszkody powodują odpowiednie wydłużenie

terminu dostawy lub wykonania usługi ito także wtedy, jeżeli wystąpią już podczas występującej zwłoki. W takim przypadku wydłużeniu

ulega także wyznaczony ewentualnie przez Klienta termin dodatkowy o czas występowania tych okoliczności lub przeszkód. Support Q

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli opóźnienie dostawy lub wykonania usług, spowodowane wystąpieniem powyższych

okoliczności lub przeszkód, przekracza sześć tygodni i Support Q nie ponosi winy za ten fakt.

3.2

Dochowanie uzgodnionych na piśmie terminów dostawy lub terminów wykonania usług wymaga, aby Klient terminowo udostępnił

wszystkich informacji, wymaganych do wykonania dostawy lub usług, oraz aby terminowo wykonał wszystkie należące do jego obowiązków

czynności, związane z dostawą lub usługą. W przeciwnym razie termin dostawy lub wykonania usługi zostaje odpowiednio wydłużony.

3.3

Support Q jest uprawniona do dokonywania nieuciążliwych dostaw częściowych lub częściowego wykonywania usług.

 1. Ceny i warunki płatności

4.1

Dostawy i usługi Support Q są wynagradzane zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami w umowie po cenie stałej lub według nakładu czasu.

Usługi doradztwa i inne usługi Support Q są wynagradzane zawsze według nakładu czasu, chyba że w potwierdzeniu zamówienia

uzgodniono inaczej. Wysokość stawek godzinowych lub dziennych wynika z cen, uzgodnionych w pisemnym potwierdzeniu zamówienia.

4.2

Zakres dostawy i określenie wynagrodzenia po cenie stałej lub według nakładu czasu wynika bezpośrednio z naszego pisemnego

potwierdzenia zamówienia. Jeżeli nasze pisemne potwierdzenie zamówienia różni się od zlecenia lub zamówienia Klienta, to mimo tego

pozostaje ono wiążące, o ile Klient nie wyrazi natychmiast sprzeciwu przeciwko temu potwierdzeniu lub bez zastrzeżeń przyjmie

świadczenia ze strony Support Q.

4.3

Wszystkie ceny są cenami netto z doliczeniem ewentualnych kosztów oraz ustawowego podatku VAT wg obowiązującej stawki. Do kosztów

zalicza się zwłaszcza koszty podróży, koszty noclegów, dodatkowe nakłady na wyżywienie, koszty telekomunikacyjne, koszty druku, koszty

kopiowania i opłaty pocztowe. Ceny netto za dostawy towarów obejmują zwykłe opakowanie, ale nie obejmują kosztów wysyłki czy kosztów

ubezpieczenia transportowego, jeżeli zostało ono zawarte w danym przypadku, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.

4.4

Support Q jest uprawniona do dokonywania rozliczeń częściowych i żądania płatności zaliczkowych.

4.5

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, przy porozumieniach z ceną stałą wystawiane będą na poczet tej ceny stałej co tydzień lub co 14 dni faktury

częściowe za wykonanie części usługi lub dostawy. W przypadku uzgodnienienia wynagrodzenia Support Q, według ustalonej stawki

godzinowej, Support Q jest uprawniona do rozliczania wykonanych świadczeń fakturami częściowymi, wystawianymi co tydzień lub

co 14 dni.

4.6

Faktury są płatne najpóźniej 14 dni od daty ich wystawienia, o ile z danej faktury nie wynika inny termin jej przypadalności. O terminowości

zapłaty decyduje wpływ płatności do Support Q. Jeżeli Klient opóźni płatność faktury, roczna stawka oprocentowania wynosi 8 punktów

procentowych powyżej obowiązującej w danej chwili bazowej stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego.W przypadku

nieprzestrzegania terminu płatności Support Q ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

4.7

Support Q zastrzega sobie prawo do odrzucania czeków lub weksli. Będą one akceptowane tylko i wyłącznie z prawem regresu.

4.8

Klient ma prawo do potrąceń bądź zatrzymań tylko wtedy, jeżeli roszczenia zostały prawomocnie stwierdzone bądź wyraźnie uznane przez

Support Q.

 1. Przyznawanie praw użytkowania

5.1

Support Q zachowuje wszystkie prawa do użytkowania i korzystania wobec wyników świadczeń (np. prawa autorskie, patenty, wzory

użytkowe lub wzory zdobnicze), stworzonych przez Support Q i objętych postanowieniami praw ochronnych.

5.2

Klient otrzymuje zwykłe prawo użytkowania wyłącznie do celów, przewidzianych umową. Udzielenie Klientowi dodatkowych praw

użytkowania, przekazywania osobom trzecim lub obróbki wymaga dodatkowego wyraźnego porozumienia na piśmie.

 1. Odpowiedzialność za wady rzeczowe

6.1

W odniesieniu do wykonanych usług Support Q nie odpowiada za wynik gospodarczy lub innego rodzaju sukcesy, planowane przez Klienta.

6.2

W przypadku wystąpienia wad rzeczowych w przedmiotach usługi, Support Q może według własnego uznania dokonać naprawy lub

dodatkowej dostawy. Wymienione części stają się własnością Support Q bez prawa do odszkodowania. Jeżeli Support Q nie usunie

zareklamowanych usterek w przeciągu adekwatnego terminu, wyznaczonego na piśmie, bądź jeżeli nie powiodą się dwie próby naprawy,

Klient ma prawo albo do odstąpienia od danej umowy albo do żądania odpowiedniej redukcji ceny. Jeżeli po nieudanej próbie naprawy

ze względu na wadę prawną lub rzeczową Klient wybierze odstąpienie od umowy, to oprócz tego nie ma prawa do odszkodowania za wadę,

o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Prawo do wnoszenia roszczeń z tytułu rękojmi ulega przedawnieniu po upływie jednego

roku od daty odbioru bądź przekazania przedmiotu usługi lub umowy, o ile obowiązujące przepisynie stanowią inaczej. Wada musi zostać

zgłoszona natychmiast, o ile obowiązujące przepisy prawne nie stanowią inaczej.

6.3

Prawo do wnoszenia roszczeń z tytułu rękojmi wobec Support Q jest wykluczone, jeżeli Klient dokona zmian lub modyfikacji przedmiotów

usługi lub zastosuje je niezgodnie z ich przeznaczeniem. Rękojmia nie wygasa, jeżeli Klient jest w stanie udokumentować, że zmiany,

modyfikacje lub użycie niezgodnie z przeznaczeniem nie są związane z wadą, będącą przedmiotem dochodzonych roszczeń.

6.4

Prawo do wnoszenia roszczeń z tytułu rękojmi przysługuje wyłącznie Klientowi jako bezpośredniemu partnerowi umowy z Support Q

i nie może być cedowane.

 1. Odpowiedzialność

7.1

O ile niniejsze OWH lub inne obowiązujące i stosowane przepisy prawne nie stanowią inaczej, niezależnie od ich przyczyny prawnej

wyklucza się wszystkie roszczenia odszkodowawcze oraz roszczenia o wyrównanie dodatkowych kosztów, powstałych ze strony Klienta

wobec Support Q, jej organów, przedstawicieli ustawowych lub pomocników.

7.2

Odpowiedzialność Support Q jest ograniczona do wysokości sumy gwarancyjnej zakładowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Support Q (maks. 10.000.000,00 €), z odroczeniem do czasu uzyskania wypłaty z tytułu tego ubezpieczenia, o ile obowiązujące przepisy

prawne nie stanowią inaczej. W razie naruszenia ważnych obowiązków umownych zakres odpowiedzialności, o ile nie została ona

wykluczona, jest ograniczony do wartości zamówienia, jeżeli Support Q, jej organy, przedstawiciele ustawowi lub pomocnicy popełnili tylko

zwykłe zaniedbanie, o ile obowiązujące przepisy prawne nie stanowią inaczej.

7.3

Support Q nie odpowiada za utratę danych, jeżeli szkoda nie wystąpiłaby w przypadku prawidłowego sporządzania kopii zapasowych

danych, należącego do zakresu odpowiedzialności Klienta. Prawidłowe sporządzanie kopii zapasowych danych ma miejsce wtedy, gdy

Klient zabezpiecza swoje dane co najmniej raz dziennie w udokumentowany sposób w formie maszynowo czytelnej, gwarantując w ten

sposób możliwość odtworzenia tych danych przy nieuciążliwym nakładzie pracy. Odpowiedzialność Support Q za utratę danych jest

ograniczona do typowego nakładu, koniecznego do odtworzenia danych, który byłby konieczny do ich odzyskania w przypadku

prawidłowego sporządzania kopii zapasowych danych.

 1. Zastrzeżenie praw własności

8.1

Support Q zastrzega sobie prawa własności do dostarczonych przedmiotów usług aż do momentu całkowitego spełnienia wszystkich

roszczeń Support Q z tytułu bieżących stosunków handlowych. Prawa własności przed ich przeniesieniem nie będą przedmiotem

zastawiania lub cedowania tytułem gwarancji. Dalsza sprzedaż jest dozwolona tylko w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Na wypadek dalszej sprzedaży towaru z zastrzeżonymi prawami własności Klient już w chwili zawarcia umowy ceduje w calosci na

Support Q swoje roszczenia do ceny nabycia wobec nabywcy.

8.2

Jeżeli Klient zwleka z częścią lub całością zapłaty albo przestanie dokonywać płatności lub jeżeli wystąpią uzasadnione wątpliwości co do

jego wypłacalności lub zdolności kredytowej, to traci on tym samym prawo do dysponowania towarem. W takim przypadku Support Q może

odwołać prawo Klienta do ściągnięcia należności od odbiorcy towaru. Wtedy Support Q ma prawo do zażądania informacji o odbiorcach

towaru, poinformowania ich o przejściu praw do roszczeń na Support Q oraz do ściągnięcia należności Klienta od odbiorców towaru.

 1. Współdziałanie Klienta

9.1

Klient zdaje sobie sprawę z faktu, że w celu wykonania świadczeń, będących przedmiotem umowy, Support Q zdana jest na współpracę

Klienta. Klient zobowiązuje się, że na odpowiednie żądanie, terminowo i w całości udostępni wszystkie dokumenty i informacje, niezbędne

do wykonania świadczeń objętych umową, oraz w celu wykonania zleconych usług, do zapewnienia wystarczającegodostępu do swoich

pomieszczeń i systemów pracownikom Support Q oraz ewentualnych podwykonawców lub pomocników Support Q zajmujących się

wykonywaniem świadczeń umownych, o ile jest to konieczne do realizacji umowy.

9.2

W ramach obowiązku współdziałania, odpowiednio do potrzeb, Klient jest zwłaszcza zobowiązany do bezpłatnego i terminowego

udostępnienia pracownikom Support Q, zajmujących się realizacją świadczeń, odpowiednich pomieszczeń, w których możliwe jest również

bezpieczne przechowywanie dokumentacji, środków pracy lub nośników danych.

9.3

Wszystkie działania Klienta w ramach obowiązku współdziałania są wykonywane bezpłatnie, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.

9.4

Jeżeli Klient nie spełnia swoich obowiązków współdziałania lub wykonuje je nieterminowo, Support Q może wyznaczyć Klientowi adekwatny

termin na wykonanie jego obowiązków współdziałania. W przypadku niewykonania obowiązku współdziałania, w terminie wyznaczonym

przez Support Q, Support Q ma prawo do wypowiedzenia umowy z ważnego powodu. Takie wypowiedzenie nie narusza prawa Support Q

do wnoszenia dalszych roszczeń.

 1. Poufność

10.1

Strony umowy są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim wszystkich udostępnionych im lub

podanych w inny sposób do wiadomości informacji, objętych wymaganiem poufności, albo informacji dotyczących procesów gospodarczych

albo innych procesów wewnętrznych drugiego partnera umowy i jego partnerów handlowych, niezależnie od ich rodzaju, jeżeli nie są one

przeznaczone do ogólnej wiadomości. Obowiązek ten rozciąga się na cały okres ważności umowy oraz na dwa lata po wygaśnięciu umowy.

To zobowiązanie wygasa, jeżeli partner zobowiązany do zachowania tajemnicy udokumentuje, że posiadał te informacje już przed

rozpoczęciem współpracy z drugim partnerem umowy, albo że zostały mu one przekazane przez upoważnione osoby trzecie, lub stały się

one znane bez winy partnera umowy, zobowiązanego do dochowania tajemnicy.

10.2

Wyjaśnia się, że obowiązek dochowania tajemnicy nie obowiązuje dla wykonanych przez Klienta dzieł lub usług, chyba że ich przedmiotem

są informacje objęte obowiązkiem poufności zgodnie z punktem 10.1.

 1. Prawa osób trzecich

11.1

Klient gwarantuje, że w chwili wykonania zamówienia przez Support Q zgodnie z jego wymaganiami nie nastąpi naruszenie żadnych praw

osób trzecich. W przypadku wysunięcia roszczeń wobec Support Q przez osobę trzecią Klient jest zobowiązany do zwolnienia Support Q

z tych roszczeń. Obowiązek zwolnienia dotyczy także wszystkich kosztow, ktore powstały w Support Q w związku z wysuniętymi przeciwko

niej roszczeniami osoby trzeciej.

 1. Postanowienia końcowe

12.1

Klient nie ma prawa do cedowania na osoby trzecie roszczeń, powstałych ze stosunku umownego, istniejącego pomiędzy nim i Support Q,

chyba że Support Q wyrazi z góry pisemną zgodę na taką cesję.

12.2

Indywidualne zmiany lub uzupełnienia postanowień niniejszych OWH wymagają formy pisemnej. Nie narusza to prawa Support Q

do jednostronnej zmiany swoich OWH zgodnie z postanowieniami punktu 1.3.

12.3

Obowiązuje zawsze prawo tego kraju, w którym znajduje się siedziba Support Q. Wykluczone jest zastosowanie konwencji Narodów

Zjednoczonych dotyczącej umów o międzynarodowych zakupach towarów (CISG) oraz postanowień prawa spornego, które wymagałyby

stosowania innego prawodawstwa.

12.4

Jako sąd właściwy do rozstrzygania wszystkich sporów, wynikających ze stosunków gospodarczych, zostaje wyznaczony wyłącznie sąd

właściwy dla siedziby Support Q.

12.5

Jeżeli jedno z postanowień niniejszych OWH byłoby lub stałoby się nieskuteczne, to nie narusza to skuteczności pozostałej części OWH.

Zamiast nieskutecznego postanowienia ma obowiązywać odpowiednie postanowienie ustawowe. Jeżeli postanowienie ustawowe nie

istnieje, to nieskuteczne postanowienie należy zastąpić innym skutecznym postanowieniem, oddającym zamiar gospodarczy

nieskutecznego postanowienia. To samo dotyczy wystąpienia ewentualnych luk w postanowieniach.

3/3